Κριτήρια εισαγωγής

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καλή γνώση των αντίστοιχων πεδίων του μεταπτυχιακού διπλώματος: λογοτεχνικό, γλωσσικό, ιστορικό, καλλιτεχνικό και ρητορικό και το συσχετισμό τους με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο. Για να κάνουν αίτηση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα CLE, οι φοιτητές Χ.Π. και Σ.Χ. θα πρέπει να:

 

1) κατέχουν πτυχίο ισότιμο με BA(180 πιστωτικές μονάδες) που να τους δίνει πρόσβαση σε σπουδές Bac + 5 (π.χ. “Laurea triennale”, “Licence” ή Bachelor of Arts, κλπ.)

2) κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο το οποίο αποδεικνύει πως έχουν παρακολουθήσει μάθημα με τις ακόλουθες θεματικές: Λογοτεχνία, Γλώσσα (Τεχνικές Έκφρασης, Γλωσσολογικές και Γλωσσικές Επιστήμες, Φιλολογία), Ιστορία, Ιστορία της Τέχνης.   

α. για τους υποψήφιους οι οποίοι έχουν αποκτήσει το δίπλωμά τους σύμφωνα με το ιταλικό πανεπιστημιακό σύστημα, οι πληροφορίες που αφορούν τα κρητήρια εισαγωγής είναι διαθέσιμες στο “Αvviso di ammissione”.

β. για τους υποψήφιους που έχουν αποκτήσει το δίπλωμά τους στις υπόλοιπες χώρες, η επιβεβαίωση των απαιτήσεων του κύκλου σπουδών είναι βασισμένη στην αξιολόγηση των εξετάσεων, όπως περιγράφεται στην αναλυτική τους βαθμολογία.

3) έχουν παρακολουθήσει έναν Άριστο Κύκλο Σπουδών  (curriculum studiorum). Η εισαγωγή των υποψηφίων στο MasterCLE(ErasmusMundus) υπόκειται στην επιβεβαίωση του άριστου κύκλου σπουδών από το Συμβούλιο Επιλογής, στο οποίο αντιπροσωπεύονται τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια.

 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η αξιολόγηση του Άριστου Κύκλου Σπουδών διεξάγεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 

α) Πτυχίο, βαθμός πτυχίου, μέσος όρος επιτυχημένων εξετάσεων

 1. Για υποψήφιους οι οποίοι έχουν αποκτήσει το δίπλωμά τους στην Ιταλία, θεωρείται πως η προσωπική προετοιμασία είναι επαρκής εάν ο τελικός βαθμός πτυχίου είναι ίσος ή μεγαλύτερος απο 100/110.
 2. Για υποψήφιους οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει το δίπλωμά τους στην Ιταλία, το Συμβούλιο Επιλογής θα αποφασίσει, βάσει του φακέλου που θα κατατεθεί, για τη διεξαγωγή προφορικής συνέντευξης.
 3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν λάβει το πτυχίο του πρώτου κύκλου σπουδών έως τις 31 Ιουλίου 2020. Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν λάβει ακόμα το πτυχίο τους, θα γίνουν δεκτοί με όρους και θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του Πανεπιστημίου τους η οποία επιβεβαιώνει την ημερομηνία αποφοίτησης.
 4. Οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας θα ακυρωθούν.

 

β) Γνώση και ευχέρεια χρήσης της γλώσσας του Πανεπιστημίου της Κοινοπραξίας όπου ο υποψήφιος επιθυμεί να εγγραφεί για το 1ο έτος του Μεταπτυχιακού (ελάχιστο επίπεδο Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών - δείτε TAB. 1), και η οποία αποδεικνύεται με έναν απο τους ακόλουθους τρόπους:

 

 1. πιστοποίηση γλώσσας
 2. κύκλος προηγούμενων πανεπιστημιακών σπουδών που διεξήχθησαν αποκλειστικά στην απαιτούμενη γλώσσα εισόδου
 3. κύκλος πρώτων και δεύτερων σπουδών που διεξήχθησαν αποκλειστικά στην απαιτούμενη γλώσσα εισόδου

 

γ) Γνώση και δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα(ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο Β1, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών), η οποία αποδεικνύεται με έναν απο τους ακόλουθους τρόπους:

 1. πιστοποίηση γλώσσας
 2. κύκλος προηγούμενων πανεπιστημιακών σπουδών που διεξήχθησαν αποκλειστικά στην απαιτούμενη γλώσσα εισόδου
 3. κύκλος πρώτων και δεύτερων σπουδών που διεξήχθησαν αποκλειστικά στην απαιτούμενη γλώσσα εισόδου

tabella lingue fr

ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ

Οι Ευρωπαϊκοί πολιτισμοί βασίζονται στην πολυγλωσσία, επομένως οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθούν μαθήματα που διδάσκονται σε διαφορετικές γλώσσες. Είναι, λοιπόν, βασικό να γνωρίζουν (σε επίπεδο Β2 τουλάχιστον) τη γλώσσα του Πανεπιστημίου στο οποίο σκοπεύουν να φοιτήσουν το πρώτο έτος σπουδών τους. Έπειτα, καθώς θα λαμβάνουν διδακτική υποστήριξη προκειμένου να μάθουν γαλλικά ή/και Ελληνικά και Ιταλικά (εξαρτάται απο την επιθυμητή κινητικότητα), οι φοιτητές (εάν δεν έχουν ήδη τις απαραίτητες γλωσσικές γνώσεις) θα πρέπει να γνωρίζουν τις γλωσσικές δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν και επομένως να αναλάβουν δράση προκειμένου να μάθουν γλώσσες τις οποίες γνωρίζουν ελάχιστα ή και καθόλου.

 

Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/φοιτήτρια σκοπεύει να ξεκινήσει τις σπουδές του/της σε πανεπιστήμια που δέχονται και άλλες γλώσσες εκτός από την επίσημη γλώσσα της χώρας, θα πρέπει να γνωρίζει πως θα χρειαστεί να παρακολουθήσει μαθήματα μελέτης της τοπικής γλώσσας στη διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου έτους.
Για παράδειγμα, ένας/μια φοιτητής/φοιτήτρια που επιθυμεί να αρχίσει στην Πορτογαλία, αλλά δε γνωρίζει πορτογαλικά, μπορεί να το κάνει εάν γνωρίζει γαλλικά και αγγλικά. Ωστόσο, θα χρειαστεί να μελετήσει τη γλώσσα αυτά τα δύο χρόνια προκειμένου να μπορέσει να υπερασπιστεί ένα μέρος της διπλωματικής του/της εργασίας στη συγκεκριμένη γλώσσα. Εάν ένας/μία φοιτητής/φοιτήτρια επιθυμεί να ξεκινήσει στην Ελλάδα, χωρίς να γνωρίζει ελληνικά, μπορεί να το κάνει εφόσον γνωρίζει γαλλικά. Ωστόσο θα πρέπει να μελετήσει ελληνικά προκειμένου να μπορέσει να υπερασπιστεί ένα μέρος της πτυχιακής εργασίας στα ελληνικά και να αποκτήσει το ελληνικό πτυχίο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 1. Αναφερθείτε στο διδακτικό πλάνο προκειμένου να δείτε τη γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων. Η γλώσσα της εξέτασης είναι αντίστοιχη της γλώσσας διδασκαλίας.
 2. Εάν κριθεί απαραίτητο απο το Συμβούλιο Επιλογής, το επίπεδο γνώσης της εκάστοτε γλώσσας μπορεί να αξιολογηθεί μέσω συνέντευξης, η οποία θα διαξαχθεί μέσω Skypeκαι θα έχει διάρκεια περίπου 15-20 λεπτά. Σε αυτή τη περίπτωση, οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την ημερομηνία και ώρα της συνέντευξης μέσω e-mail.
 3. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να μείνουν σε δύο ή τρία Πανεπιστήμια της Κοινοπραξίας προκειμένου να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους και να αναπτύξουν την ερευνητική τους εργασία. Για τους κανόνες κινητικότητας, δείτε στο σύνδεσμο. Οι αιτήσεις των υποψηφίων χωρίς κινητικότητα θα ακυρωθούν.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το Συμβούλιο Επιλογής αποτελείται απο τους συντονιστές καθηγητές κάθε χώρας των ιδρυμάτων της κοινοπραξίας:

 • prof. Anna Soncini (CLE συντονιστής προγράμματος) - Università di Bologna, ITALIA
 • prof. Tania Collani (τοπικήσυντονιστής) - Université de Haute-Alsace (Mulhouse), FRANCE
 • prof. Bertrand Marquer (τοπικόςσυντονιστής) - Université de Strasbourg, FRANCE
 • prof. Maria Litsardaki (τοπικήσυντονιστής) - Aristoteleion Panepistimion Thessaloniki, ELLAS
 • prof. Augustin Coly (τοπικόςσυντονιστής) - Université Cheikh Anta Diop de Dakar, SENEGAL
 • prof. Pedro Serra (τοπικόςσυντονιστής) - Universidade de Lisboa, PORTUGAL
 • prof Vera Zabotkina (τοπικήσυντονιστής) - Russian State University for the Humanities, (RUSSIA)
 • prof. Vidya Vencatesan (τοπικήσυντονιστής) - University of Mumbai, INDIA

 

Σε περίπτωση που η κατάρτιση του υποψηφίου δεν αποδεικνύεται με τα ισοδύναμα ECTS η επιτροπή αξιολόγησης θα θεσπίσει μία αντιστοιχία βάσει του αριθμού των ωρών διδασκαλίας του κάθε μαθήματος.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 • Οι φάκελοι υποψηφιότητας οι οποίοι δεν απαντούν στις ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
 • Για τους υποψήφιους οι οποίοι έχουν αποκτήσει το δίπλωμά τους σύμφωνα με το ιταλικό πανεπιστημιακό σύστημα, οι πληροφορίες που αφορούν τα κρητήρια εισαγωγής είναι διαθέσιμες στο “avviso di ammissione”.
Last update:  02/11/2019